woensdag 19 februari 2020

rubriek: ,

Veiligheid en welzijn bij de TSO

Ik heb het gevoel dat sinds de AVG in gang gezet is, veel mensen (ook in de TSO) onzeker zijn over wat zij wel of niet mogen weten, over wat zij wel of niet mogen doen in relatie tot de overblijfkinderen of de organisatie. Is gezond verstand op zoveel verschillende manieren uit te leggen? We hebben blijkbaar veel behoefte aan regels en codes om binnen de grenzen van het fatsoen te blijven. In deze column heb ik een aantal regels en codes verzameld.

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) sinds 25 mei 2018


Het doel van de AGV is om zo min mogelijk informatie te hebben/bewaren en bewust te zijn van de noodzaak van het bezit van de informatie. Er moeten duidelijke afspraken op papier staan over de procedures. Vraag op school of de tso-organisatie dus naar de privacyverklaring om te weten waar je rekening mee moet houden. Bedenk dat:

 • De informatie van kinderen die niet meer overblijven of (kunnen) veranderen niet onnodig bewaard blijft.
 • Schoolmedewerkers onderling leerling gegevens mogen delen. Wanneer de school anderen, bijvoorbeeld tso-medewerkers, wil informeren, mag dat alleen wanneer de ouder (of kind ouder dan 16 jaar) hiervoor nadrukkelijk toestemming geeft.
 • Precies om deze reden het belangrijk is dat ouders weten dat zij zelf bijzonderheden over gedrag of aanpak van hun kind(eren) delen met de tso-organisatie/medewerkers.
 • Leerkrachten wel tips kunnen delen voor een effectieve begeleiding van een kind, maar dus geen achtergrond informatie mogen delen.

Als informatie toch terecht komt bij iemand die daar niet bevoegd voor is, is er sprake van een datalek. Als de organisatie een ernstig datalek ontdekt, moet dit worden gemeld.

Vierogenprincipe (sinds 1 juli 2013)


Het vierogenprincipe is in het leven geroepen sinds de zedenzaak op een kinderdagverblijf in Amsterdam. Het protocol is alleen verplicht voor kinderdagverblijven, maar niet voor gastouders en ook niet voor BSO, Primair Onderwijs (en dus TSO, dat valt onder de wet Primair Onderwijs).

Het vierogenprincipe is eigenlijk het vierogen- of orenprincipe. Medewerkers op een kinderdagverblijf hoeven niet persé in duo’s te werken, maar kunnen elkaar wel zien werken of horen. Ook is het de bedoeling dat afdelingsleiders onaangekondigd binnen stappen om te ervaren hoe de situatie is.

Omgangsregels


 • In principe is een medewerker zo min mogelijk met een kind alleen in een ruimte. Wanneer dit wel het geval is, ga dan zodanig met het overblijfkind om dat ten alle tijden iemand kan binnenkomen.
 • Kom niet aan een ander wanneer hij/zij dat niet wil, de wijze waarop je een kind troost/beloont of feliciteert is ook afhankelijk van de wens van het kind/ouders.
 • Spontane reacties, ook in hogere groepen zijn mogelijk, ook hier rekening houdend met de wens van het kind/ouders.
 • Soms moeten kinderen geholpen worden bij het aan- en uitkleden (denk aan ongelukjes). In dergelijke situaties kan een leerkracht of tso-medewerker hierbij helpen. Houd ook hier weer rekening met wensen en gevoelens van het overblijfkind. Door een open vraag te stellen als ‘Wil je het zelf doen, of heb je liever dat de juf/meester je helpt?’ kan een kind vaak goed aangeven wat hij/zij wil.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling (aangepast per 1 januari 2019)


Iedere organisatie ontwikkelt een eigen meldcode met daarin 5 verplichte stappen. Sinds 1 januari 2019 is de beroepskracht verplicht het afwegingskader te gebruiken.

Stap 1: Signalen in kaart brengen.
Stap 2: Overleg met een collega (coördinator) en raadpleeg eventueel Veilig Thuis.
Stap 3: Gesprek met cliënt/ouder.
Stap 4: Wegen van huiselijk geweld/kindermishandeling:
 • Heb ik op basis van stap 1 tot en met 3 een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling?
 • Heb ik een vermoeden van acute of structurele onveiligheid?
Stap 5: Neem twee beslissingen:
 1. Is melden noodzakelijk?
  Melden is noodzakelijk als er sprake is van:
  - acute onveiligheid
  - structurele onveilighei​d
  In het afwegingskader staat beschreven wat onder acute en structurele onveiligheid verstaan wordt.
 2. Is hulp verlenen of organiseren (ook) mogelijk? Hulp verlenen is mogelijk als:
  - De professional in staat is om effectieve/passende hulp te bieden of organiseren.
  - De betrokkenen meewerken aan de geboden of georganiseerde hulp.
  - De hulp leidt tot duurzame veiligheid.
  Indien hulp verlenen op basis van deze punten niet mogelijk is, is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk.

Ik wens je een veilige en fijne TSO toe!


Bronnen


Autoriteitpersoonsgegevens.nl
ICTrecht.nl
Boink
hetwilgerijs.nl
Rijksoverheid.nl
Onderwijsgeschillen.nl