donderdag 5 april 2018

rubriek: ,

Financiële tso-dilemma’s

In de wet staat dat ouders de kosten van tussenschoolse opvang betalen. Het komt voor dat ouders in de loop van de schooltijd in financiële problemen komen en het overblijven (tijdelijk) niet kunnen betalen. En wat dan?
Wordt het kind dan uitgesloten van het overblijven? Daar waar veel van zijn of haar klasgenoten op school eten, hoort het kind er opeens niet meer bij en kan het niet meer lunchen en spelen met vriendjes en vriendinnetjes. Ik kan mij voorstellen dat dit kind zich buitengesloten zal voelen.

Houd het overblijven betaalbaar


In de afgelopen jaren heb ik heel veel verschillende scholen geholpen bij het opzetten van de tussenschoolse opvang. Nog steeds komt naast de praktische uitvoering van de TSO ook het overblijftarief aan de orde. Tarieven van minder dan 1 euro tot meer dan 2 euro per kind/per dag werden én worden nog steeds gehanteerd. Op basis van gemaakte keuzes is het overblijven meer of minder betaalbaar voor mensen met een kleinere beurs. De Medezeggenschapsraad van de school heeft instemmingsrecht m.b.t. de aanpak van de TSO en stemt dus ook in met het tarief voor het overblijven.

Wij zorgen voor elkaar


Op heel veel scholen wordt goed voor elkaar gezorgd. Niemand wordt buitengesloten. Iedereen doet mee. Ook tijdens de TSO wordt samen gewerkt en gespeeld. Hoe pakken deze scholen dat dan aan? Mogelijk door van de inkomsten per ‘overblijfkaartje’ een klein bedrag als post ‘Lief en Leed’ te reserveren. Het bedrag is zo klein dat niemand er echt iets van voelt. Maar als het écht nodig is, dan is er budget beschikbaar om mensen in nood te helpen.

Kosten reduceren


Op veel scholen eten de leerkrachten een kwartiertje met de kinderen, waarna de tso-medewerkers de kinderen in twee groepen na elkaar op het plein begeleiden.
Er zijn direct twee voordelen te bedenken. Het eerste voordeel is dan dat de kinderen extra veel ruimte hebben op het plein en ten tweede zijn er per dag de helft minder tso-medewerkers nodig zijn dan in het geval dat alle kinderen gelijktijdig zouden buitenspelen. De kosten voor de onkostenvergoedingen zijn tenslotte vaak de grootste post op de begroting. Door deze aanpak kan het tarief voor het overblijven omlaag.

Schaamte


Het blijkt uit onderzoek van de Kinderombudsman dat 1 op de 9 kinderen in Nederland opgroeit in armoede. Enkele gevoelens die deze kinderen ervaren zijn ‘er niet bij horen’ en ‘zich schamen’. Bedenk dat als eerste het overblijvende kind wordt aangesproken op het ontbreken van een ‘overblijfkaartje’ of aanmelding. Vaak volgt pas na meerdere mondelinge ‘herinneringen’ een gesprek met de tso-coördinator en de ouder(s).

De schaamte voorbij


Pas als ouders echt niet meer weten hoe de betalingsachterstand kan worden ingehaald, zullen zij open zijn over hun financiële positie. Er zijn soms meerdere oplossingen mogelijk.
  • Eén van de ouders meldt zich aan als (inval)tso-medewerker. De schuld wordt tijdelijk afgekocht d.m.v. de onkostenvergoeding. Vergeet niet eerst een VOG aan te laten vragen.
  • Als het kind moet overblijven, zodat de ouder een re-integratietraject kan volgen, kan in sommige gemeenten een vergoeding worden aangevraagd bij de klantmanager van de afdeling Werk en Inkomen (voorbeeld Almere).
  • Stichting Leergeld helpt kinderen die opgroeien in armoede. De stichting heeft 100 lokale autonome afdelingen maar heeft geen landelijke dekking. De afdelingen hebben hun eigen criteria voor de toewijzing van een bijdrage. Aanvragen kan bij de lokale afdeling.
  • In overleg met de schooldirecteur/locatie-manager kan soms een gespreide betaling of een korting- of kwijtscheldingsregeling worden afgesproken.

TSO betaald door de school


De keuze voor andere schooltijden, kent ook een financieel dilemma. Aan de ene kant hebben de ouders geen kosten meer aan TSO. De school mag namelijk geen bijdrage vragen voor de onkostenvergoeding van tso-medewerkers. Aan de andere kant, als de school de verplichte pauze van de leerkrachten wil garanderen, blijft de inzet van (vrijwillige) tso-medewerkers vaak noodzakelijk. De kosten van de TSO komen dus op het bordje van de school. Tenslotte ontstaan mogelijk voor ouders in dat geval extra kosten vanwege langere naschoolse opvang.

Samen overblijven, samen de kosten dragen, dat lijkt me een goede oplossing.