dinsdag 10 oktober 2017

rubriek: ,

De bekostiging van de tussenschoolse opvang

Om overblijven blijvend goed te organiseren, is het belangrijk dat er geïnvesteerd wordt. Investeren in mensen betekent onder andere dat actuele kennis en informatie beschikbaar gesteld wordt, bijvoorbeeld door middel van een jaarlijkse cursus en het organiseren van regelmatig overleg. Denk bij investeren in middelen aan bijvoorbeeld voldoende geschikt spelmateriaal en fijne lunchruimtes.

Bedragen


Ieder jaar in september, maakt de staatssecretaris van onderwijs de bekostigingsbedragen voor het basisonderwijs voor het volgende kalenderjaar bekend. Alle posten waar een school rekening mee zal moeten houden, worden Programma’s van Eisen (PvE’s) genoemd en zijn in het begrotingsmodel Londo (download Londo Bas 2018 vs 1 okt 2017) opgenomen. Voor de tussenschoolse opvang rekent de overheid ook een bedrag per leerling van de school. Dit geld is bedoeld voor de deskundigheidsbevordering en de organisatie van de opvang.

Groepsafhankelijk en leerlingafhankelijk


Er zijn groepsafhankelijke PvE’s en leerlingafhankelijke PvE’s. Afhankelijk van het aantal groepen of leerlingen wordt een bepaald bedrag gerekend om de opdracht goed uit te voeren. Onder groepsafhankelijke PvE’s vallen bijvoorbeeld het onderhoud van het gebouw en de schoonmaak van het pand. Onder de leerlingafhankelijke PvE’s valt onder andere de post tussenschoolse opvang.

Geld bedoeld voor tussenschoolse opvang


Navraag bij een medewerkster van de PO-Raad leert ons dat voor tussenschoolse opvang € 25,61 per leerling van de school is opgenomen in het rekenmodel voor 2018 (rekenmodel via website VOS/Abb).

Lumpsum


De basisscholen ontvangen de berekende bekostigingsbedragen in één keer en zijn zelf verantwoordelijk om de begroting van de school vast te stellen. Dat betekent dat de school niet verplicht is de bedragen zoals ze in het rekenmodel staan te hanteren. De gelden zijn zo genoemd niet geoormerkt. Er kan gekozen worden het beschikbare budget anders te verdelen.

Wie betaalt de TSO?


In de wet is vermeld dat de kosten die voortvloeien uit de ontwikkeling en uitvoering van een veilige en kindvriendelijke opvang ten laste komen van de ouders en verzorgers. Het bedrag dat is opgenomen in het begrotingsmodel, de € 25,61 per leerling van de school, is met name bedoeld voor deskundigheidsbevordering van de overblijfmedewerkers en de organisatie van de tussenschoolse opvang door tso-coördinatoren. In de praktijk blijkt dat veel scholen alle kosten die voortvloeien uit de organisatie van de opvang ten laste brengen van de ouders/verzorgers.

Krappe schoolbeurs


In deze tijd, waarin de leerkrachten op de barricades moeten om hun werk goed en prettig te kunnen doen, blijkt dat het schoolbudget niet groot genoeg is om iedereen tevreden te stellen. Aan de ouders van de Medezeggenschapsraad om in overleg met de directeur een passend bedrag te reserveren voor de tussenschoolse opvang. Eerlijk zullen we alles delen, toch?