donderdag 6 oktober 2016

rubriek: ,

TSO-begroting

Het najaar is dé periode om de begroting voor het volgend kalenderjaar op te stellen. Met de informatie die onlangs bekend gemaakt is, gaan schooldirecteuren aan de slag. Valt jouw TSO onder de verantwoordelijkheid van de school, dan is dit dus ook het moment dat de tso-coördinator aan de slag zal gaan met de tso-begroting. Hét moment om financiële plannen te maken voor het volgend jaar! Nu geldt: van uitstel komt afstel in 2017.

Lumpsum 2017 bekend


De staatsecretaris van Onderwijs Cultuur en Wetenschap heeft, zoals gebruikelijk, eind september de regeling rond de kalenderjaarvergoeding (lumpsum bedrag) voor het volgende jaar bekendgemaakt. De lumpsum is het grote bedrag dat de school in één keer betaald krijgt, waarmee de financiële huishouding wordt georganiseerd. Voor de verschillende uitgaven die een gemiddelde school in Nederland doet, zijn normen (programma's van eisen) opgesteld. Binnen ieder programma van eisen worden doeleinden met een bijbehorend bedrag genoemd, waarvoor de vergoeding bestemd is. Verondersteld wordt dat met dit bedrag de genoemde uitgaven kunnen worden uitgevoerd. De school maakt dus zelf keuzes en stelt zelf zijn begroting vast. De MR wordt om advies wordt gevraagd. Lees de gehele regeling, onder kopje 1.3.4 worden de taken ten behoeve van de tussenschoolse opvang beschreven.

Overige uitgaven - ook voor TSO


Het bedrag voor de tussenschoolse opvang is opgenomen bij de Leerlingafhankelijke programma's van eisen, onder 1. Pve middelen, e. overige uitgaven.
Onder de bekostiging van de overige uitgaven vallen naast tussenschoolse opvang ook telefoon, portokosten, bijdrage in de kosten van schooltelevisie, advertentiekosten werving personeel, reiskosten sollicitanten, abonnementen tijdschriften, kosten ouderavond, kosten schoolkrant, sportdag, eindtoetsen en bedrijfsgezondheidszorg. Het bedrag beschikbaar voor deze kosten is in 2017: € 52,56 per leerling van de school. (Bron: DUO/PORaad)

Budget voor TSO


De bekostiging van TSO valt sinds het bestaan van de lumpsum onder het genoemde programma van eisen, maar dit is het eerste jaar dat ik geen normbedrag speciaal voor TSO heb kunnen achterhalen. Hiervoor heb ik contact gezocht met de PORaad en DUO. Vorig jaar was het normbedrag € 25,01 per leerling van de school. Ter voorbereiding op de inspanningen rond de tso-begroting 2017, is het dus onveranderd van belang in overleg te gaan met de directeur van de school. Welk gedeelte van de € 52,56 kun je benutten voor o.a. de bekostiging van de personele knelpunten in de tussenschoolse opvang? De bekostiging van de personele knelpunten in de tussenschoolse opvang is met nadruk genoemd als taak (in de genoemde regeling onder kopje 1.3.4).

Succes met de begroting!