woensdag 30 maart 2016

rubriek: ,

Toekomst van de TSO: Deel 3 - Invoeren andere tijden

De laatste tijd verschijnen er in de media steeds meer berichten over het aanpassen van de schooltijden van het primair onderwijs. In 3 delen wordt een inkijkje te geven in deze materie en welke gevolgen dit kan hebben voor de tussenschoolse opvang. In Deel 4 wordt naar andere schooltijden gekeken vanuit het belang van de kinderen.


Invoering andere tijden


De maatschappij vraagt aanpassingen van de schooltijden, daarom is afstemming tussen school, ouders en omgeving noodzakelijk. Wel moet er rekening worden gehouden met diverse wet- en regelgevingen zoals de Wet primair onderwijs (WPO), CAO Primair onderwijs, de Arbeidstijdenwet en de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).

De functie van de Medezeggenschapsraad (MR)


Beslissingen die binnen de genoemde wetgevingen passen kunnen niet zo maar worden doorgevoerd door een schoolbestuur of directie. Veel beslissingen worden eerst behandeld door de Medezeggenschapsraad. Sommige schoolbesturen bepalen, met instemming van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), voor al hun scholen dezelfde schooltijden.

Ouders en Personeel in de Medezeggenschapsraad


Deze raden, de MR en GMR, bestaan uit 2 geledingen te weten de ouders/verzorgers en het personeelsleden. Afhankelijk van het onderwerp hebben de partijen een advies- en/of instemmingsbevoegdheid. Bij het invoeren van andere tijden heeft dit consequenties voor beide geledingen, ouders en personeel, en dus moet er instemming komen van beide partijen.

Mocht een onderwerp geen directie gevolgen hebben voor betreffende geleding dan is adviesbevoegdheid afdoende. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verhogen van het TSO tarief, dit heeft geen directe gevolgen voor het personeel dus is er geen instemming van hun geleding noodzakelijk, wel van de oudergeleding.

Raadplegen ouders


Ten aanzien van voorstellen voor implementatie van de lunchtijd in de onderwijstijden gelden diverse bijzondere bepalingen, gesteld door de schoolinspectie. Deze bepalingen zijn opgenomen in de WPO en WMS (zie onderwijsinspectie.nl/lunchtijd-en-onderwijstijd). Bovendien moeten de ouders worden geraadpleegd, voorafgaand aan het te nemen besluit over het vaststellen van de onderwijstijd.

Uw mening en uw ideeën tellen!


Het wijzigingen van de schooltijden en het organiseren van de Tussenschoolse Opvang ligt dus in handen van de Medezeggenschapsraad in samenwerking met het schoolbestuur. Bent u werkzaam in de Tussenschoolse Opvang of bent u anderzijds hierbij betrokken, zorg dan dat uw stem gehoord wordt bij de MR. Niet elke MR heeft in de gaten wat de consequenties zijn van hun advies of instemming. Vaak kunnen ze de gevolgen voor de organisatie van de TSO niet goed overzien.

Stappenplan


Het invoeren van andere schooltijden heeft invloed op de werkdag van ouders, leerkrachten, omgeving en vrijwilligers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw tso-organisatie, de sportvereniging, kinderopvangorganisatie etc.. Daarom zullen al partijen bij de plannen moeten worden betrokken immers uw mening en uw ideeën tellen!
  1. Breng uw idee/advies uit bij de MR en/of oudervereniging;
  2. Zorg voor een klankbord binnen uw MR en oudervereniging;
  3. Laat uw goed informeren over de gevolgen voor uw TSO-organisatie;
  4. Blijf op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen;
  5. Informeer uw TSO-medewerkers tijdig, ook al is er nog niets officieel bekend, maar alleen een gerucht;
  6. Informeer de Medezeggenschapsraad over de gevolgen voor uw TSO-organisatie.

Er zal altijd een lunchpauze blijven, maar in welke vorm? Ook daar heeft u mogelijk invloed op, dus laat uw stem horen! Het belang van het kind staat hierbij voorop.


Deel 4 - Het belang van de kinderen