woensdag 16 maart 2016

rubriek: ,

Toekomst van de TSO: Deel 1 - Schooltijden en lesuren

De laatste tijd verschijnen er in de media steeds meer berichten over het aanpassen van de schooltijden van het primair onderwijs. In 3 delen wordt een inkijkje te geven in deze materie en welke gevolgen dit kan hebben voor de tussenschoolse opvang. In Deel 4 wordt naar andere schooltijden gekeken vanuit het belang van de kinderen.


Schooltijden en lesuren


Door een wetswijziging is het vanaf maart 2006 mogelijk de verplichte lesuren anders te verdelen. Tot dan toe waren er in de eerste 4 leerjaren 3520 en de laatste 4 leerjaren 4000 lesuren. Het totaal aantal lesuren van 7520 blijft wel gehandhaafd, maar maakt het mogelijk deze evenredig over de 8 leerjaren te verdelen.

Om te voorkomen dat er bij een aanpassing van de lesuren voor de nu jonge leerlingen een tekort aan uren dreigt in de 8 leerjaren, is er een overgangsregeling noodzakelijk. Pas 4 jaar na invoering van een andere jaarnorm lukt het om het lesrooster zodanig in te delen dat elk leerjaar 940 lesuren heeft, 8 leerjaren lang. De huidige groepen 5 t/m 8 komen anders lesuren tekort, deze leerlingen hebben dan de eerste 4 leerjaren minder uren gevolgd.

Deze eerder genoemde wetswijziging in combinatie met aanpassingen in het CAO Onderwijs/rusttijden, maakt dat dit ook gevolgen kan hebben voor de Tussenschoolse opvang. Daarover meer in deel 2.

Andere tijden


Tot 2006 hanteerden de meeste basisscholen het traditionele rooster, met de woensdagmiddag vrij voor alle leerlingen en voor de groepen 1 t/m 4 extra de vrijdagmiddag vrij. Kort daarna kwam het continurooster in beeld. Met als oorspronkelijke bedoeling een doorlopende leerlijn in het basisonderwijs te bewerkstelligen, werd uiteindelijk de middagpauze verkort en werden alle kinderen verplicht de lunchpauze op de school door te brengen. Wettelijk is hierbij o.a. gesteld dat leerlingen voldoende tijd krijgen om te eten en iets anders te doen dan leren. De onderbreking van de lessen bedraagt ten minste 30 à 40 minuten.

Een grote diversiteit aan “continuroosters”


Veel scholen hanteren wel de term continurooster, maar wettelijk is er geen standaardregel voor de invulling van de lunchpauze. Zo is bijvoorbeeld niet voorgeschreven wie de kinderen begeleiden tijdens deze pauze. In praktijk komt het er vaak op neer dat de leerkrachten in het eigen leslokaal eten met de leerlingen, soms ondersteund door een overblijfkracht. Na het eten kunnen de leerlingen een korte tijd spelen onder toezicht van een overblijfkracht.

Bij het continurooster is er officieel dus een verplichting voor alle leerlingen tot overblijven. Daarom mag de school ouders niet verplichten een geldelijke bijdrage van de kosten te doen. Er is voor ouders immers geen keuze. Toch blijkt het dat er scholen zijn die een bijdrage van ouders wel verlangen. Een vrijwillige bijdrage vragen mag namelijk wel.

Drie schooltijdmodellen


Los van het continurooster zijn er enkele andere modellen mogelijk. Door de eerdergenoemde wetswijziging samen met aanpassingen in de Arbeidstijdenwet en de CAO Onderwijs zijn er 3 modellen ontworpen die het mogelijk maken de lesuren gelijk te verdelen over de 8 leerjaren, te weten:
 1. Het 5 gelijke dagen-model
 2. Het bioritme-model
 3. Het 7 tot 7 model of Integraal Kindcentrum
Wat typeert deze modellen?

1. Het 5 gelijke dagen-model


 • Elke schooldag dezelfde aanvangs-en afsluittijd;
 • Aanvangstijd bijv. 8.00 uur en einde schooldag 14.00 uur;
 • Einde lesdag 1 tot 1,5 uur eerder dan bij het traditionele rooster;
 • Geen vrije woensdag- of vrijdagmiddag meer;
 • Een kortere lunchpauze van 30 tot 60 minuten;
 • Naschoolse opvang elke dag dezelfde aanvangstijd.

2. Het bioritme-model


 • Aanvangstijd bijv. van 8.30 tot 16.30 uur;
 • Maakt gebruik van het bioritme van basisschoolkinderen voor het optimaal opnemen van de lesstof, volgens onderzoek is dit namelijk van 10.00-12.00 uur en van 14.30-16.30 uur;
 • Samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en sport- en verenigingsleven;
 • De extra lange middagpauze wordt ingevuld door de lunchpauze, sport, cultuur of andere voorzieningen;
 • Leerkrachten volgen in deze middagpauze bijscholing, vergaderen of bereiden werk voor.

3. Het 7 tot 7 model of Integraal Kindcentrum


 • Alle partijen, onderwijs, opvang, sport en cultuurverenigingen in een Kindcentrum met eenduidige pedagogische visie;
 • Eén aanspreekpunt en één gebouw, de hele dag open van bijv. 8.00 tot 18.00 uur;
 • Samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en sport/cultuur- en verenigingsleven;
 • Een aaneengesloten programma met onderwijs 5,5 uur per dag, huiswerkbegeleiding, sport, opvang en ontspanning;
 • Lunchpauze.

Elk model kan aan de gewenste situatie worden aangepast, mits voldaan wordt aan verplichte 7520 lestijden in 8 leerjaren. Er moet rekening gehouden worden met de overgangsregeling zoals hiervoor beschreven.

Deel 2 - Zorg tussen de middag