maandag 26 oktober 2015

rubriek: ,

De tso-begroting voor 2016

Het najaar is standaard de periode waarin ook op schoolniveau begrotingen worden gemaakt voor het nieuwe kalenderjaar.
De schoolbesturen ontvangen jaarlijks geld van het Rijk, waarvan zij praktisch alles moeten bekostigen. Dit bedrag wordt lumpsum genoemd. De lumpsum is niet geoormerkt, dus kan het schoolbestuur zelf beslissen hoe zij het geld besteedt.

Brochure PO-Raad


De PO-Raad heeft een brochure uitgebracht, waarin de wensen en eisen van de Staatssecretaris worden uitgelegd (Programma van Eisen). De TSO wordt beschreven onder kopje 3.4:
… De toekenning is vooral een impuls om de deskundigheid van de overblijfkrachten te bevorderen en voor de organisatie van de tussenschoolse opvang, bijvoorbeeld met behulp van TSO-coördinatoren. In ieder geval is het de bedoeling dat de scholen deze middelen inzetten voor de personele knelpunten in de tussenschoolse opvang …

Rekenmodel PO-Raad


De PO-raad maakt jaarlijks een rekenmodel om de lumpsum te verdelen. In dit document is ook een toelichting opgenomen, waar o.a. het bedrag per leerling voor TSO benoemd is. Voor tussenschoolse opvang in 2016 is een bedrag per leerling van de school beschikbaar van 25,01 euro. Weet u met welk bedrag u mag rekenen voor de tso-begroting van 2016?

Geld voor de tso-begroting


Voor u start met het opstellen van de tso-begroting, is het dus belangrijk eerst een gesprek met de directeur aan te gaan, om te weten welk bedrag uit de lumpsum beschikbaar is. In het geval dat de TSO onder de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur valt, zijn de kosten en baten van tussenschoolse opvang voor de school. Uw tso-begroting zal in dat geval dus ook moeten worden goedgekeurd door de directeur, zodat hij/zij deze kan opnemen in de schoolbegroting.

(G)MR


Heeft uw gesprek over het tso-budget met de directeur geen positieve uitkomst? Dan is het een idee om via de (G)MR vragen te stellen over de besteding van de lumpsum en het budget voor tussenschoolse opvang. De (G)MR moet uiteindelijk de schoolbegroting goedkeuren.

Tip


Houd in gedachten dat ‘niet begroot’ meestal ‘niet mogelijk’ betekent.

Ik wens u veel succes met het opstellen van begroting.