woensdag 7 januari 2015

rubriek: ,

Gratis VOG: De voorwaarden

Vanaf 1 januari 2015 is de regeling Gratis VOG van kracht. Deze regeling vloeit voort uit het pilotproject Gratis VOG voor vrijwilligers, dat ruim twee jaar geleden gestart is. De regeling is bedoeld voor vrijwilligers die werken met minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking.
Deze regeling duurt tot 31 december 2016, met intentie tot verlenging, voor een maximum van 100.000 VOG’s per jaar. Deze regeling is een initiatief van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Om in aanmerking te kunnen komen voor de gratis VOG dient de organisatie aan een aantal voorwaarden te voldoen.

De voorwaarden in het kort


  • De organisatie staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
  • De organisatie bestaat voor minimaal 70 procent uit vrijwilligers en is een echte vrijwilligersorganisatie; De organisatie heeft geen winstoogmerk.
  • Vrijwilligers binnen de organisaties werken met minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking.
  • De organisatie kan aantonen dat er preventief beleid is om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Dit kan variëren van het hebben van vertrouwenspersonen tot een goed aannamebeleid voor vrijwilligers.
Nu volgt de uitgebreide toelichting bij de voorwaarden.

De organisatie is een vrijwilligersorganisatie


Een vrijwilligersorganisatie is een met naam en adres genoemd, formeel of informeel georganiseerd verband van verschillende mensen dat met enige regelmaat bijeenkomt en/of activiteiten organiseert in het algemeen belang, waarbij alle inkomsten worden ingezet ten gunste van de doelstelling van de organisatie en waarbij de uitvoering van het primaire proces door vrijwilligers wordt gedaan en er geen verband bestaat tussen de verrichte werkzaamheden en de verdiensten van de vrijwilligers.
Algemene omschrijving van Movisie

Status ANBI of SBBI


Met ingang van 2010 wordt in de wet onderscheid gemaakt tussen Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) en Sociaal Belang Behartigende Instellingen (SBBI). Onder ANBI’s verstaat de wet allerlei kerkelijke, charitatieve, culturele en wetenschappelijke instellingen die voor meer 90% het algemeen belang dienen.

Veel vrijwilligersorganisaties als sportverenigingen, muziekgezelschappen, hobbyclubs en scoutinggroepen worden niet erkend als ANBI, omdat de werkzaamheden voor het grootste deel in dienst staan van het particuliere belang. De leden betalen contributie en vrijwilligers zijn verantwoordelijk voor de organisatie van activiteiten. De activiteiten komen alleen de leden ten goede in de privésfeer. Deze organisaties krijgen nu de status van SBBI. Het voordeel voor organisaties met een SBBI-status is dat deze organisaties geen successierecht hoeven te betalen over schenkingen aan de organisatie.

Sociaal belang


Een SBBI moet feitelijk en volgens de statuten een sociaal belang behartigen. Wat dat precies is, is niet duidelijk omschreven. In tegenstelling tot de ANBI, krijgt een SBBI geen beschikking en wordt dit niet door de Belastingdienst in een register bijgehouden. Overleg met de belastinginspecteur over het al dan niet voldoen aan de status is wel mogelijk. Particulier belang met een grote maatschappelijke waarde.

Kamer van Koophandel


In de geldende wet in Nederland wordt onderscheid gemaakt tussen volledig rechtsbevoegde organisaties en beperkte rechtsbevoegde organisaties. Volledig rechtsbevoegde organisaties zijn organisaties die zijn vastgesteld door middel van een notariële akte en zijn ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel.

Kwaliteitseisen


Er kan pas van een vrijwilligersorganisatie gesproken worden als deze desgevraagd in staat is verantwoording af te leggen over de uitgevoerde activiteiten en de besteding van verkregen middelen. De organisatie dient aan te tonen dat er preventief beleid is om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Dit kan variëren van het hebben van vertrouwens(contact)personen tot een goed aannamebeleid voor vrijwilligers.
Voor het opstellen van de gedragscode en het aanstellingsprotocol, is in samenwerking met de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport In Veilige Handen ontwikkeld.

Gratis VOG voor de TSO


Uitgezonderd van de Regeling Gratis VOG zijn scholen en organisaties met een winstoogmerk. Zij kunnen geen aanspraak maken op de regeling. Ondanks dat een basisschool een ANBI is, kan het mijns inziens geen vrijwilligersorganisatie zijn. Het is praktisch onmogelijk dat een school werkt met maximaal 30% personeelsleden en 70% vrijwilligers.

Als voor de TSO's een stichting of vereniging wordt opgericht die apart staat van de onderwijsinstelling en ook aan de overige voorwaarden voldoet, lees ik in de regeling geen belemmering om er gebruik van te kunnen maken.

Binnenkort volgt deel 2 van dit artikel over hoe je als TSO-organisatie in aanmerking kunt komen voor gratis VOG.


Tenslotte nog dit: De gratis VOG kan alleen digitaal worden aangevraagd. Hiervoor dient een eHerkenning te worden aangevraagd en heeft de vrijwilliger een DigiD nodig.

Bronnen


vrijwilligerswerk.nl
gratisvog.nl
inveiligehanden.nl
estateplanningsjuristen.nl