donderdag 9 oktober 2014

rubriek: ,

De tso-begroting

Onlangs is informatie over de financiering van het basisonderwijs bekendgemaakt, waarmee de begroting voor 2015 kan worden samengesteld.

Het vergoedingenstelsel


Het vergoedingenstelsel wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld, zodat de scholen weten op welke financiële middelen zij mogen rekenen en welke zaken zij hiermee dienen te bekostigen. Zo is dit jaar het buitenonderhoud toegevoegd aan de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur.

Een bedrag per jaar per leerling voor de TSO


Sinds de schoolbesturen in 2006 verantwoordelijk zijn voor TSO, is voor TSO jaarlijks een bedrag per leerling van de school opgenomen in het vergoedingenstelsel van het basisonderwijs.

Ieder najaar staat de begroting voor het volgende kalenderjaar op de agenda van de schooldirecteuren. Voor veel tso-coördinatoren is dit ook het moment om hun begroting samen te stellen en deze te bespreken met de directeur. De tso-begroting kan daarmee worden opgenomen in de grote schoolbegroting.

Hoeveel van het schoolbudget is beschikbaar voor de TSO?


Voor de coördinator is het van belang te weten welk bedrag vanuit het totale schoolbudget beschikbaar is voor de TSO.

Het schoolbestuur kan ervoor kiezen bepaalde facetten van de tso-organisatie bovenschools te financieren. Denk hierbij aan advies, trainingsdagen en netwerkdagen. Veel schoolbesturen kiezen voor een dergelijke aanpak, omdat groot inkopen veelal voordeel biedt.

Per schoolkind € 24,96 voor de TSO in 2015


Vanaf 2007 is het bedrag voor tussenschoolse opvang ieder jaar een klein beetje verhoogd. Dit jaar moeten we helaas rekening houden met een negatieve prijscompensatie en hiermee komt het bedrag voor TSO in 2015 uit op € 24,96 per leerling van de school. (In 2014 is dit € 25,12.)

Het aantal leerlingen van de school per 1 oktober, dus niet het aantal leerlingen die gebruikmaken van TSO, bepaalt het bedrag dat is benoemd voor TSO.

Waar is dit bedrag voor?


Deze toekenning is vooral een impuls om de deskundigheid van de tso-medewerkers te bevorderen en voor de organisatie van de tussenschoolse opvang, bijvoorbeeld met behulp van tso-coördinatoren.

Maar let op, want de school is niet verplicht het voor de TSO benoemde bedrag daadwerkelijk aan de TSO te spenderen. De school beslist namelijk uiteindelijk zelf welke percentages van het totale schoolbudget gaan naar facetten als ‘onderhoud van het gebouw’, ‘gas, licht en water’, ‘meubilair’ en dus ook ‘tussenschoolse opvang’.

De taak van de medezeggenschapsraad


Het is belangrijk dat de MZR goed op de hoogte is van het vergoedingenstelsel van het basisonderwijs. Daarmee kan zij invloed uitoefenen op de bestemming van gelden voor onder andere een veilige en kindvriendelijke tussenschoolse opvang.