woensdag 11 oktober 2017

Regeerakkoord: Verruiming onbelaste vrijwilligersvergoeding

Aan vrijwilligers kan momenteel onder voorwaarden een bedrag van maximaal €1500 per kalenderjaar als onbelaste onkostenvergoeding worden verstrekt. Dit bedrag wordt door het nieuwe kabinet met €200 verhoogd tot €1700.

Lees verder bij De Dikke Blauwe

11.10.17

dinsdag 10 oktober 2017

,

De bekostiging van de tussenschoolse opvang

Om overblijven blijvend goed te organiseren, is het belangrijk dat er geïnvesteerd wordt. Investeren in mensen betekent onder andere dat actuele kennis en informatie beschikbaar gesteld wordt, bijvoorbeeld door middel van een jaarlijkse cursus en het organiseren van regelmatig overleg. Denk bij investeren in middelen aan bijvoorbeeld voldoende geschikt spelmateriaal en fijne lunchruimtes.

Bedragen


Ieder jaar in september, maakt de staatssecretaris van onderwijs de bekostigingsbedragen voor het basisonderwijs voor het volgende kalenderjaar bekend. Alle posten waar een school rekening mee zal moeten houden, worden Programma’s van Eisen (PvE’s) genoemd en zijn in het begrotingsmodel Londo (download Londo Bas 2018 vs 1 okt 2017) opgenomen. Voor de tussenschoolse opvang rekent de overheid ook een bedrag per leerling van de school. Dit geld is bedoeld voor de deskundigheidsbevordering en de organisatie van de opvang.

Groepsafhankelijk en leerlingafhankelijk


Er zijn groepsafhankelijke PvE’s en leerlingafhankelijke PvE’s. Afhankelijk van het aantal groepen of leerlingen wordt een bepaald bedrag gerekend om de opdracht goed uit te voeren. Onder groepsafhankelijke PvE’s vallen bijvoorbeeld het onderhoud van het gebouw en de schoonmaak van het pand. Onder de leerlingafhankelijke PvE’s valt onder andere de post tussenschoolse opvang.

Geld bedoeld voor tussenschoolse opvang


Navraag bij een medewerkster van de PO-Raad leert ons dat voor tussenschoolse opvang € 25,61 per leerling van de school is opgenomen in het rekenmodel voor 2018 (rekenmodel via website VOS/Abb).

Lumpsum


De basisscholen ontvangen de berekende bekostigingsbedragen in één keer en zijn zelf verantwoordelijk om de begroting van de school vast te stellen. Dat betekent dat de school niet verplicht is de bedragen zoals ze in het rekenmodel staan te hanteren. De gelden zijn zo genoemd niet geoormerkt. Er kan gekozen worden het beschikbare budget anders te verdelen.

Wie betaalt de TSO?


In de wet is vermeld dat de kosten die voortvloeien uit de ontwikkeling en uitvoering van een veilige en kindvriendelijke opvang ten laste komen van de ouders en verzorgers. Het bedrag dat is opgenomen in het begrotingsmodel, de € 25,61 per leerling van de school, is met name bedoeld voor deskundigheidsbevordering van de overblijfmedewerkers en de organisatie van de tussenschoolse opvang door tso-coördinatoren. In de praktijk blijkt dat veel scholen alle kosten die voortvloeien uit de organisatie van de opvang ten laste brengen van de ouders/verzorgers.

Krappe schoolbeurs


In deze tijd, waarin de leerkrachten op de barricades moeten om hun werk goed en prettig te kunnen doen, blijkt dat het schoolbudget niet groot genoeg is om iedereen tevreden te stellen. Aan de ouders van de Medezeggenschapsraad om in overleg met de directeur een passend bedrag te reserveren voor de tussenschoolse opvang. Eerlijk zullen we alles delen, toch?


10.10.17
, ,

Meer geld beschikbaar voor professionele overblijfkrachten? (deel 2)

Terugkomend op mijn vorige column (deel 1) wil ik graag antwoord proberen te geven op de vragen die zijn opgeroepen. Eerst de definitie van professioneel volgens de Dikke van Dale:

 1. van beroep;
 2. aan het beroep eigen;
 3. ‘als van een vakman’: een professionele aanpak.
ad 1: Hierbij kan ik mij voorstellen dat het een betaalde functie betreft.
ad 2 en ad 3: Hierbij kan ik mij voorstellen dat dit ook voor een vrijwilliger geldt.

De meeste tso-medewerkers zijn vrijwilliger


Dankzij de huidige werksituatie van de meeste tso-organisaties zijn er nu meer vrijwilligers dan betaalde medewerkers tijdens de tussenschoolse opvang werkzaam. Ook heeft 50% van deze vrijwilligers al één of meerdere scholingen op het gebied van overblijven gevolgd, conform de wet op het primair onderwijs artikel 45.

Erkende beroepsopleiding


Zoals eerder aangegeven bestaat de 1-jarige opleiding tso-leidster niet meer. In de mij bekende opleidingen zoals Pedagogisch Werk 3 en 4 of de Lerarenopleiding (PABO) is geen module opgenomen die inzicht geeft in de dynamische TSO. Ook in de hbo-opleiding Management Kinderopvang van het NCOI is niets opgenomen over de tussenschoolse opvang. Kortom de TSO is een onbekende tak van sport, wat de samenwerking tussen sommige partijen bemoeilijkt.

Communicatie en erkenning


Ouders/verzorgers zien de vrijwillige tso-medewerkers soms slechts als boterhammenjuffen en weten niet dat hun werkzaamheden veel meer zijn dan alleen begeleiding tijdens de lunch.

Ook communicatie tussen de overblijfmedewerkers en leraren loopt soms stroef, daar men onbekend is met elkaars werkzaamheden. Samenwerking en erkenning vanuit alle partijen (bestuur - directie - leerkrachten - tso-medewerkers - ouders/verzorgers) is noodzakelijk.

Het goede nieuws is dat ik, na 12 jaar uitoefenen van dit vak, wel verbeteringen zie in de onderlinge verstandhouding en erkenning van elkaar vakgebied. Maar het kan mij niet vlug genoeg gaan. Dit mede voor het welbevinden van de kinderen en de vrijwilligers.

Criteria TSO Basistraining 


Zoals in mijn vorige column aangegeven vraag ik mij af hoeveel scholings- investeringstijd redelijk is om aan een vrijwilliger te vragen. En welke scholing minimaal noodzakelijk is voor een professionele overblijfkracht? Mijns inziens behoren deze basisvaardigheden bij een goed geschoolde kracht:

 1. Pedagogische kennis
 2. Kennis van de organisatie van de TSO als onderdeel van de school
 3. Werken in teamverband
 4. De functie van spel en speelgoed
 5. Wat te doen bij lichamelijk letsel
 6. Goede communicatievaardigheden
 7. Kennis over ander gedrag

Kosten gediplomeerde Pedagogisch Medewerkers versus Geschoolde Vrijwilligers


Elke tso-organisatie is afhankelijk van de bijdrage van school (lumpsum) en/of ouders/verzorgers voor de financiering van de tussenschoolse opvang. De landelijke norm, voor de begeleiding van de basisschoolkinderen die gebruik maken van de TSO, is 1 begeleider op 15 kinderen. Op veel scholen blijven al meer dan de helft van de kinderen over. Hierbij zouden de kosten wel heel erg oplopen als deze kinderen alleen begeleid mogen worden door betaalde, gediplomeerde Pedagogisch Medewerkers. Gevolgen:

 1. Het overblijven voor ouders/verzorgers wordt duurder;
 2. Ouders/verzorgers zouden terecht aanspraak willen maken op kinderopvangtoeslag, echter kan dit wettelijk niet.

Mijn visie


 • Veel tso-organisaties draaien prima op goed geschoolde vrijwilligers;
 • Een 1-jarige opleiding is niet nodig als de vrijwilligers voldoende scholing aangeboden krijgen, gericht op de genoemde basisvaardigheden;
 • Biedt als school of tso-organisatie extra scholing aan de tso-coördinator;
 • Betrek de TSO ook in de opleiding voor PW3/4 en PABO;
 • Zet de TSO regelmatig op leerkrachten(team)agenda;
 • Oormerk de overheidsbijdrage voor het professionaliseren van de tussenschoolse opvang.

Iris Nouwen, Adminiris

10.10.17

donderdag 5 oktober 2017

, ,

Meer geld beschikbaar voor professionele overblijfkrachten? (deel 1)

Vandaag staken haast alle leerkrachten van het Basisonderwijs. Dit kan u niet ontgaan zijn en ook zijn er enkele toezeggingen dat er meer geld beschikbaar gesteld wordt.

Telegraaf van 4 oktober 2017


Dit artikel in de Telegraaf vermeldt dat er meer geld zou komen voor onderwijzend en ondersteunend personeel. Er wordt ook benoemd dat er meer geld komt voor professionele overblijfkrachten.

Dicht bij het vuur


Na het lezen van deze laatste ben ik, als coördinator van een TSO (lees 'overblijf') en tevens trainer/docent voor deze doelgroep, heel benieuwd wat er hieronder verstaan wordt. Wat is een professionele overblijfkracht? Aan welke criteria moet deze man of vrouw voldoen en hoe word je dan “professioneel” of ben je dit misschien al met je vele jaren ervaring?

IOS - Instituut voor Ontwikkeling van Schoolkinderopvang


Dit instituut heeft hiervoor ooit de 1-jarige opleiding aangeboden maar zowel dit Instituut als de opleiding zijn helaas ter ziele gegaan. Wel hebben zij zich destijds hard gemaakt voor de scholingssubsidie en de scholingsverplichting in de wetsaanpassing voor de Wet Primair Onderwijs, zoals beschreven in artikel 45.

Scholingssubsidie voor professionalisering


Deze eerder genoemde scholingssubsidie is in 2012 gestopt. De financiële bijdrage voor het professionaliseren van de tussenschoolse opvang bestaat nog wel, maar is niet meer geoormerkt in het lumpsum. Dit terwijl de scholingsverplichting van 50% wel is blijven bestaan.

Geld voor professionele overblijfkrachten


Oké, dus nu weer even terug bij af. Er komt weer geld, dat juich ik zeker toe. Dit zou de kosten voor vele tso-organisaties, die nu zelf voor de scholingsverplichting opdraaien, kunnen drukken en daardoor niet verrekend hoeven worden in de overblijftarieven. Maar welke criteria worden er opgesteld om te voldoen aan professionele overblijfkrachten?

Opleiding of pedagogische kennis


Let wel, overblijfkrachten zijn veelal vrijwilligers die tegen een kleine vrijwilligersvergoeding deze werkzaamheden verrichten. Mogen wij van hen verwachten dat ze een 1-jarige opleiding volgen voor hun vrijwillige werkzaamheden? Of komen alleen nog maar gediplomeerde Pedagogisch Medewerkers voor de tussenschoolse opvang in aanmerking? Iets dat ook financieel veel consequenties heeft voor meerdere partijen.

Samenwerking


Verder vraag ik mij af of alleen onderricht in pedagogische kennis voldoende voor een goed lopende tussenschoolse opvang is. Of is kennis over de organisatie en samenwerken met de leerkrachten misschien een apart vak?

Denkt u met ons mee?


Ik zou hierover graag met u van gedachten willen wisselen, omtrent de professionalisering van de overblijfkrachten. Ook uw ervaring is hierbij gewenst, zodat wij via onze contacten in de politiek met de formerende partijen in gesprek kunnen gaan over de opleidingseisen voor het professionaliseren van de overblijfkrachten.
 • Wat mist u aan kennis bij uw tso-medewerkers?
 • Wat vindt u dat u mag vragen van uw vrijwilligers aan tijdsinvestering voor scholing?

U kunt reageren via info@overblijf-magazine.nl

(Wordt vervolgd in deel 2)

5.10.17
,

Probeer jij de gevolgschade van ADHD te beperken?

Er is bij mij in de buurt een nieuwe praktijk geopend waar kinderen en volwassenen met ADHD worden begeleid. Omdat er vaak vragen zijn over het begeleiden van kinderen met ADHD leek het mij een goed idee om eens adviezen te vragen aan de ervaren coaches/counselors van de ADHD Praktijk Leiden e.o.

Ik had een boeiend gesprek met Moniek Mors en Tina Wrede. Zij hebben in hun praktijk veel te maken met wat zij noemen de ‘gevolgschade’ van ADHD en ADD. Door de vele botsingen met de omgeving veroorzaken ADHD en ADD ongemerkt veel stress en onzekerheid bij kinderen met deze aanleg. Precies dat is waar de kinderen en ook volwassenen eigenlijk meer last van hebben dan van de ADHD of ADD zelf.

Hoe mooi zou het zijn als we op school en in de TSO er voor zorgen zo min mogelijk gevolgschade te veroorzaken. Ik ben er een heel groot voorstander van!

Hieronder heb ik de adviezen en tips van beide dames voor je op een rijtje gezet.

Goed om te weten


Ieder kind is uniek dus ook ieder kind met ADHD. Hoe graag je misschien zou willen dat er kant en klare oplossingen zijn die voor alle kinderen werken ... ze zijn er niet.

 • Kinderen met ADHD hebben een aanleg die er voor zorgt dat alles wat er om hen heen gebeurt versnelt of versterkt. Ben je bijvoorbeeld onderzoekend van aard dan zie je dat versterkt terug bij het kind.
 • Ze staan in een enorme spanning stand. Dit vraagt heel wat van hun lichaam. Daardoor komen boodschappen van buitenaf niet altijd goed binnen. De spanning kan leiden tot haantjesgedrag maar ook tot somberheid.
 • Het rechtvaardigheidsgevoel is vaak groot. Als iets niet als eerlijk wordt ervaren zal het kind je dit duidelijk kenbaar maken.
 • Ieder kind leert op een andere manier. De een moet bijvoorbeeld zien wat er moet gebeuren, de ander hoort het liever. Je bereikt meer door aan te sluiten op de voorkeursstijl.
 • Sommige kinderen merken veel op en zeggen ook onomwonden wat ze zien. Weet dat dit niet bedoeld is als kritiek, om te kwetsen of om iets niet te willen doen.
 • Ze zijn extra gevoelig voor schuld en schaamte.
 • Ga er van uit dat gedrag dat jij als storend ervaart niet kwaadwillend is bedoeld. Het kind heeft jou nodig om te leren en ontdekken.

Tips voor jouw houding naar kinderen met ADHD


Tina Wrede geeft aan dat het heel belangrijk is dat we echt contact maken met het kind. Je gehoord en gezien voelen is voor deze kinderen extreem belangrijk. Kijk achter het gedrag. Een kind dat de hele dag te horen krijgt dat het de dingen niet goed doet ontwikkelt een laag zelfbeeld met alle gevolgen van dien.

Als je zelf niet gelooft in jouw aanpak of geen vertrouwen hebt in het kind dan gaat niets werken. Juist deze kinderen voelen dat haarfijn aan. Wees dus heel zuiver. Heb het over gedrag en niet over hoe het kind is. Keur een kind nooit af. Laat kinderen fouten maken en deze fouten zelf weer oplossen. Bepaal altijd de buitenkaders/grenzen waarbinnen ruimte is voor inbreng van het kind. Kaders/grenzen geven een gevoel van veiligheid.

Daarnaast is het goed kinderen te betrekken op bijvoorbeeld de volgende manier:
Ik heb even je hulp nodig. Hoe kan ik deze zware doos het lokaal in krijgen?

Zo doe je een beroep op de bewegingsbehoefte en de creativiteit. Je hebt dan gelijk een reden om een compliment te kunnen geven. Laat deze kinderen taken doen, zich verantwoordelijk voelen.

Focus op wat wel werkt met het kind.

Tips voor jouw communicatie


Stel op vriendelijke toon vragen als:
 • Wat helpt jou om ...?
 • Wat vind je fijn?
 • Wie wil er eerst nog even 5 minuten rennen?

Als een kind moppert wordt dan niet boos. Reageer eens met:
 • Wat is jouw vraag? of
 • Wat wil je?

Reageer en bespreek vooraf zodat er minder hoeft te worden ingegrepen. Bijv. Ik weet dat je graag mee wilt voetballen. Welke afspraken zullen we vandaag maken over het voetballen?

Houd buiten contact door bijv. iedere 10 minuten te checken of het spel nog goed verloopt of dat er iets nodig is. Oogcontact kan ondersteunend zijn. Maak een aanmoedigend handgebaar of geef eens een knipoog.

Waarschuw 5 min van te voren dat het zo tijd is om ... bijv. de fietsen naar de schuur te rijden.

Zo zorg je voor extra steun


Moniek Mors raadt aan om foto’s of pictogrammen voor de hele groep te gebruiken. Op deze afbeeldingen staat wat er moet gebeuren. Bijvoorbeeld: eten, broodtrommel in tas opruimen, jas pakken, buitenspelen. Kinderen die visueel zijn ingesteld geeft het extra houvast. Geef altijd ruimte voor beweging, voor het kwijt kunnen van energie. Houd de stilzit momenten zo kort mogelijk.

Check ieder kwartaal wat de behoefte in de TSO groep is. Hoe loopt het? Wat is er veranderd? Moeten we iets aanpassen? Extra aandacht geven of ...? Op die manier loop je niet achter de feiten aan.

Wist je dat


Sommige kinderen met ADHD al zo’n ‘masker’ ontwikkeld hebben dat complimenten niet meer binnenkomen? Werk dan eerst aan de relatie met dit kind. Is er iemand in het team die iets meer met het kind heeft laat dat dan de vaste contactpersoon zijn.

Doe het niet alleen


Betrek in de begeleiding van deze kinderen altijd
 • het kind zelf
 • de TSO coördinator
 • de leerkracht
 • ouders
 • eventueel de Intern Begeleider

Probeer altijd zoveel mogelijk gebruik te maken van de wijsheid van kinderen. Vraag het kind: Wat moet ik vooral niet doen /wel doen zodat het goed (met je) gaat?

Heel veel succes in de TSO!


5.10.17

zaterdag 16 september 2017

,

Kindergebit en suiker

Suikerklontjes in pakjes drinken
Recent las ik een artikel over de invloed van suiker op kindergebitten. Lijkt zo logisch maar in het artikel is aangetoond dat niet de genen bepalen of er in een kindergebit gaatjes ontstaan. In het onderzoek is aangetoond dat het vooral de inname van suiker die hierbij een essentiële rol speelt.

Suikergebruik


De onderzoekers vergeleken in deze studie gebitten van 280 twee-eiige en 205 eeneiige tweelingen tussen de 5 en 11 jaar oud. De kinderen in het onderzoek die veel suiker aten, hadden veel bacteriën in hun mond die tandbederf veroorzaken. Terwijl kinderen die weinig suiker aten, weinig tot geen tandbederf veroorzakende bacteriën in de mond hadden. Wie veel suiker eet, kweekt vanzelf de slechte bacteriën.

Poetsen


Het onderzoek toont aan dat het type bacteriën in een mond wel genetisch bepaald is, maar dat het weinig invloed heeft op gaatjesvorming. De invloed van poetsen op het gebit, is in dit onderzoek niet meegenomen.

Handig hulpmiddel


Kinderen drinken over het algemeen zoete dranken zoals aanmaaklimonade, diksap, sap en frisdrank. En hierin zit nog steeds veel suiker. Het Voedingsentrum brengt in de Poster Suiker in pakjes drinken heel inzichtelijk in beeld hoeveel suikerklontjes in een pakje drinken zit. Een handig hulpmiddel om met de kinderen in gesprek te gaan. Om zo een bijdrage te leveren aan een gezondere leefstijl en een gezond gebit van kinderen.

Tip 1 – Pimp het water


 • Serveer water in een kan met muntblaadjes of komkommer. Je kunt ook een glas water versieren met een schijfje sinaasappel of citroen.Maar omdat de zuren uit fruit niet goed zijn voor het gebit van kinderen, kun je water met fruit erin beter niet al te vaak geven. Een paar stukjes fruit is genoeg.
 • Doe er een leuk rietje of fleurig parasolletje in.

Tip 2 – Drink thee


Geef steeds groene of zwarte thee met andere smaken. En experimenteer eens met speciale soorten thee. Koop de theekruiden los in een speciaalzaak en meng er op los! Maar ook de ‘gewone’ zakjes thee zijn eenvoudig bijzonder te maken. Wat denk je van sinaasappelthee met een kaneelstaafje en een schijfje citroen of groene thee met verse munt?


16.9.17

vrijdag 15 september 2017

,

Griezelboekenlegger

Benodigd materiaal


 • stuk stevig papier van 7,5 × 20 cm
 • potloden of viltstift

Benodigd gereedschap


 • schaar/snijapparaat

Voorbereiding


 • zorg voor voldoende stukken papier in verschillende kleuren
 • maak een voorbeeld


Werkwijze


 • maak een tekening op het stuk stevige papier
 • hou het thema van de kinderboekenweek in de gaten
 • veel plezier met lezen


15.9.17

zondag 10 september 2017

, ,

Film je overblijf en krijg meteen feedback!

(advertorial) Je overblijf draait best wel goed; een leuk team van overblijfmedewerkers, een goede structuur en de sfeer is over het algemeen prima. Toch wringt het hier en daar maar je krijgt als coördinator de vinger er niet goed achter. Of er is echt iets aan de hand; kinderen lijken ontevreden, de samenwerking met het personeel kan beter, ouders komen bij jou met klachten. Hoe krijgen we het roer om?

Een frisse blik


Er is weleens iemand van het personeel wezen kijken maar dat heeft wel een beetje geholpen maar om nou weer te vragen…Iemand van buiten die met een ervaren, frisse blik naar jullie overblijf kijkt kan in dit geval goed helpen.

Snel en goedkoop


Dat kan op verschillen manieren: een observatie met een feedbackgesprek van de overblijf of een met een filmopname die je samen nabespreekt. Werkt goed maar is ook wel kostbaar. Wat sneller en goedkoper kan is dat je zelf een opname maakt van de overblijf (met je telefoon, tablet of camera) en deze uploadt naar een veilige omgeving en samen nabespreekt; live, via skype, facetime of telefonisch.

NOTIVID


Dit kan nu met behulp van NOTIVID. Alleen jij en ik hebben een link (gekoppeld aan jouw mailadres) waarmee je het filmpje kunt plaatsen en bekijken. Wat hierbij heel handig is dat je het filmpje meteen van opmerkingen of vragen kunt voorzien. Op de foto zie je hoe dit werkt. Ik krijg een melding dat ik het filmpje heb ontvangen, bekijk het en lees jullie vragen en opmerkingen en plaats mijn opmerkingen erbij. Die kun jij ook weer lezen.Vervolgens hebben we contact en bespreken het.

Leren van elkaar


Het voordeel van filmbeelden is dat ze zoveel zeggen; je kijkt naar dezelfde situatie, zet het beeld stil en je praat erover; iedereen beleeft het anders en je wisselt dit uit. Je denkt dat ga ik meer zo doen, of dat zou ik anders doen. Je leert van elkaar. De vragen die het oproept kun je ook gebruiken bij het aanvragen van een cursus, gericht op de leervragen.

Veiligheid


Ik werk volgens een protocol, dat wil zeggen dat beelden veilig zijn bij mij en ik er op een verantwoorde manier mee omga. Ik laat niets aan anderen zien zonder toestemming en na afloop van een traject worden de beelden verwijderd. Ook met NOTIVID gebeurt dit. Tenzij je zegt; maar hier kunnen mijn overblijfmedewerkers allemaal iets van leren. Ik wil dit bijvoorbeeld gebruiken bij een overleg. We bespreken dan samen hoe je dit op een veilige en verantwoorde manier kunt doen. Uiteraard kun je mij ook vragen daarbij te zijn.


10.9.17

woensdag 6 september 2017

,

Spelen met de materialen in de ruimte

In de afgelopen artikelen heb ik geregeld tips gegeven over het aanbieden van verschillende spelmaterialen. Bied je spelmaterialen aan en laten de kinderen een ontspannen spel zien, dan kun je concluderen dat het materiaal aansluit bij de beleving van de kinderen.


Welk spelmateriaal?


Spelmateriaal is eigenlijk elk materiaal dat kinderen kunnen gebruiken voor hun spel. Algemene spelmaterialen als blokken en poppen is bekend. Maar denk juist ook aan andere materialen. Een wasrek, tafels, stoelen, dekens, wasknijpers, dozen, buizen, stokken, oude autobanden en noem maar op! Met lege pakken melk bouw je eenvoudig een megakasteel!

Speltip: “Net even anders”


Maak samen met de kinderen een grote kring in de ruimte. Geef aan dat we samen iets gaan bouwen van de materialen om ons heen. Om de beurt mogen de kinderen een materiaal uit de ruimte pakken en in de kring leggen. De eerste plaatst het midden in de kring. De tweede heeft de keuze op welke manier hij of zij de materialen verbind. Legt het kind de materialen naast elkaar neer, op elkaar of bewust uit elkaar?

Hoe te begeleiden


De begeleiding stem je af op de groep. Het doel van de opdracht is het creatief spelen te stimuleren. Gebruik bijvoorbeeld een stoel voor het bouwwerk, de keukenhanddoek of de bak van de blokken. Daag uit door zelf een ander materiaal toe te voegen dat niet voor de hand ligt, als een stoel of doek. Zodat kinderen gestimuleerd worden in het creatief denken. Wanneer het spel onveilig wordt gespeeld, geef je de grenzen aan. Is de maximale hoogte bereikt, dan bouwen we enkel nog opzij.

Mocht de groep een duidelijk beeld hebben van het resultaat, dan kun je hier in mee gaan. Zoals bijvoorbeeld: “We bouwen een raket”. Valt het spel stil dan kan een tussentijdse vraag als: “Wordt de raket bestuurd?” helpen. Het geeft de kinderen inspiratie verder te denken.

Mocht het doel onbekend zijn, neem dan de tijd dit door de kinderen te laten onderzoeken zonder zelf invulling te geven. Het is een groot bouwwerk… Vaak vullen de kinderen zelf in wat het voor hen is geworden en ontstaat er een positieve discussie over het uiteindelijke resultaat.

Het is moeilijk!


Een spel als dit wordt vaak gezien als een eenvoudig spel. Houdt er rekening mee dat deze manier van spelen voor kinderen erg intensief is. Het vraagt van de kinderen een betrokken houding, beurtgedrag, concentratie, het bedenken van een spelplan en eigen ideeën los kunnen laten (omgaan met frustratie).


6.9.17
,

Kind, aandacht en spel

Aandacht voor het kind


Wij geven positieve aandacht, wij geven negatieve aandacht, kinderen vragen positieve aandacht en kinderen vragen negatieve aandacht. Iedereen wil het liefste positieve aandacht vragen en geven maar als je geen positieve aandacht krijgt is er een moment dat je toch aandacht wilt door desnoods negatieve aandacht te vragen door iets negatiefs te doen of juist iets niet te doen.

De TSO en aandacht


Kinderen willen hun verhaal kwijt, hun verdriet, hun geluk, hun belevenissen en ervaringen van de dag, week of maand of van de spannende dingen die ze de komende tijd of over een tijdje gaan doen. Ze willen hun zorgen kwijt over iets wat gaande is met hun zelf, hun ouders, hun gezin, familie, vrienden of bekenden of iets wat geregeld moet worden of iets dat gebeurd is op straat, in het dorp of ze via de media gehoord of gezien hebben. Ze willen aandacht over iets wat in hun leven gebeurt of wellicht gebeuren gaat.

Kinderen willen met jou praten


De kinderen willen er met jou tijdens hun tijd bij de TSO over praten, sparren of horen hoe jij er over denkt of ze moeten het gewoon kwijt en dat doen ze dan aan jou omdat jij er bent en hun aandacht kunt geven want papa of mama is er niet. Ze vertrouwen jou hun verhaal toe. Ben daar trots op en geef het de nodige aandacht. Alleen al die andere kinderen vragen ook om jou positieve aandacht.

Aandacht is een basisbehoefte


Het gaat er niet om wat ze doen als jij er maar voor hen bent. Dat je hun helpt als ze dat graag willen, dat je met ze met ze speelt, door ze complimenten te geven, te luisteren en te reageren op hun verhaal en in samenspraak te komen door bijvoorbeeld vragen te stellen over het verhaal. Vragen waar het kind wat aan heeft en voelt dat het gaat om echte aandacht, geen half luisterend oor en niet dat je met de echte aandacht ergens anders bent dan bij dat kind, die kinderen.

Hoe verdeel jullie je aandacht als TSO medewerker?


Jij kunt niet steeds hetzelfde kind alle aandacht geven. Je kunt je aandacht ook niet gelijk verdelen over alle kinderen. Het ene kind wil ook meer aandacht dan het andere kind. Wellicht is het iets om als team daarbij eens stil te staan hoe jullie samen de aandacht over de kinderen verdelen. Wie krijgt er van het team veel aandacht en wat voor soort aandacht en waarom is dat en is dat nodig? Wie krijgt er weinig aandacht, hoe komt dat moeten wij dat kind wellicht toch meer aandacht geven?

Maak een aandachtschema


Je kunt als team een schema maken en noteren welke kinderen die dag van iemand van de leiding extra aandacht heeft gekregen de volgende dag krijgen sommige andere extra aandacht. Echter sommige kinderen komen maar 1 dag in de week andere 2, of meer dagen. Hoe doe je dat dan. Soms gebeurt er iets onverwacht en moet alle aandacht daar na toe.

De oplossing? Iedere dag is complimentendag


De oplossing bestaat niet. Wel kun je leren nog meer positieve aandacht te geven door nog meer kleine complimentjes te geven dan je nu al doet. Op 1 maart is het in Nederland, België en Noorwegen nationale complimentendag omdat het niet vanzelfsprekend is. Laten wij met zijn allen elke dag complimentendag maken in ieder geval voor de kinderen zodat het wel vanzelfsprekend is. Tijdens spelen kun je veel complimentjes geven over wat ze doen, leren, meedoen, mee opbouwen, mee opruimen.

Een compliment aan jullie


Door dit te lezen en voor jullie aandacht verdien je een compliment en een nog groter compliment als je hier mee aan de slag gaat. Meer positieve aandacht zorgt voor minder negatieve aandacht.


6.9.17

dinsdag 5 september 2017

, ,

Een gezonde boterham

Benodigd materiaal

 • lijm
 • papier
 • patroon boterham (zie beneden)
 • supermarkt folders/tijdschrift

Benodigd gereedschap

 • schaar
 • kopieerapparaat

Voorbereiding

 • kopieer voldoende boterhammen
 • op een A4 je passen 2 boterhammen
 • verzamel voldoende supermarktreclamefolders en tijdschriften
 • maak een voorbeeld

Werkwijze

 • knip een boterham uit
 • knip gezond broodbeleg uit de reclamefolder en tijdschriften
 • plak het gezonde broodbeleg op

Variatie

 • met verf, vilstiften of potloden kun je gezond broodbeleg op de boterham verven en/of tekenen


5.9.17
,

Goed voorbeeldgedrag doet volgen

Naast voeding is een gezonde overblijfvoorziening afhankelijk van aandacht voor bewegen, gewicht, veiligheid én goed voorbeeld gedrag. Goed voorbeeldgedrag heeft invloed op het gedrag van kinderen én collega’s.

Aandacht is een basisbehoefte


Kinderen die om (negatieve) aandacht vragen, hebben blijkbaar behoefte aan deze aandacht. De beste keuze is om dit soort gedrag een tijdje extra aandacht te geven. Kies er dan voor om op een gezonde, positieve manier contact te zoeken, de kans is groot dat het negatieve gedrag dan vermindert. Kies je ervoor om het negatieve gedrag af te keuren, dan zal het kind alleen nog maar meer behoefte krijgen aan positieve aandacht. Een kind voelt zich gehoord en gezien als je echt met aandacht luistert.

Gesponsord fruit


Onlangs keek ik mee op een school tijdens het overblijven. Tijdens het eten was de overblijfkracht in gesprek met de kinderen over de aardbeien die zij ondertussen aan het schoonmaken was. De plaatselijke supermarkt sponsort al een aantal jaar een maandelijkse portie fruit voor deze schoolkinderen. In een heel ontspannen sfeer werd gesproken over het nut van het gesponsorde fruit. Met de kinderen werd gesproken over gezondheid, de lekkere smaak van het zoete fruit en de kans voor iedereen om van fruit te kunnen genieten. In deze positieve sfeer was aandacht voor gezond eten en gezonde aandacht voor elkaars mening.

Gezond eten


Gelukkig lunchen veel kinderen aan groepstafels, gezellig met hun vrienden en vriendinnen. De overblijfkracht geeft het goede voorbeeld door zelf ook aan tafel te zitten en een broodje te eten. Even de tijd voor eten en drinken en een gezellig gesprekje. Gezond overblijven betekent dus ook bewust een ontspannen eet- en drinkmoment creëren.

Sport-TSO


Een paar jaar geleden kwam ik op een grote school observeren, waar tijdens het overblijven de meeste begeleiders een spel begeleidden. Denk aan spellen als touwtje springen, hockeyen en voetbal. Deze overblijfkrachten gaven het goede voorbeeld door echt mee te doen en de kinderen actief te begeleiden. Doordat praktisch alle kinderen vooraf een keuze hadden gemaakt voor een activiteit en daarnaast enkele overblijfkrachten extra aanwezig waren die de hele speelplaats observeerden, konden de spelbegeleiders echt aandacht geven aan het spel. De boodschap was (en is): bewegen is leuk en gezellig!

Kopieergedrag


Kinderen doen volwassenen na. Welk gedrag wil je graag zien? Welke woorden wil je graag horen? Laat zien hoe je fijn kunt overblijven door voor te doen hoe het goed is. Gun de kinderen en elkaar een compliment. Blijvende aandacht voor een gezonde TSO realiseer je ook door ná het overblijven ervaringen te delen en acties te plannen voor vooruitgang. Succes op de gezonde TSO!


5.9.17
, ,

Spelen is gezond

Wat is gezond?


Volgens Wikipedia is gezondheid een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn. Leuk, aardig. Maar wat kan ik er mee met de titel 'Spelen is gezond'? Weetje, volgens mij is de titel 'Spelen is gezond' eentje die iedereen zal beamen dat dit in het algemeen inderdaad zo is.

Door spelen minder vaak ziek


Soms kan spelen gevaarlijke situaties opleveren, is het dan nog wel gezond? Je hebt een kneuzing, scheurt of breekt iets, je heb een hersenschudding en wat je al niet meer kunt bedenken. Voor je lichaam is het dan niet zo gezond maar je hebt er wellicht iets van geleerd. Dat je het de volgende keer anders moet doen of niet moet doen. Goed er kan altijd iets gebeuren met spelen, meestal loopt het goed en het is bewezen dat kinderen die veel spelen minder snel ziek zijn en sneller genezen.

Als iedereen schrijft dat buitenspelen, in het groen spelen en veel bewegen goed en gezond zijn, dan neem ik ook maar aan dat het zo is. Ik ben geen wetenschapper maar iedereen kan zelf ontdekken dat het inderdaad zo is.

Elke dag spelen


Terug naar Wikipedia en de uitleg van gezondheid daar staat het woord 'volledig': een mooi streven maar niet altijd voor iedereen haalbaar. Laten wij er wel naar streven door spelen te zien zoiets als eten en drinken of te wel probeer het iedere dag te doen. Dat hoeft niet altijd even fanatiek maar doe het met beleid. Voor de tso-medewerker is mijn tip: zorg dat er altijd de mogelijkheid is voor een speelmoment. Maak een weekplanning, noem de dag en zet daarachter een buiten-bewegingspel en een binnen-bewegingsspel voor iedere leeftijdsgroep.

Naar buiten!


Buitenspelen is gezonder dan binnenspelen dus als het kan naar buiten. Als de kinderen zelf een spel gaan spelen is dat natuurlijk ook prima. Over buitenspelen is al veel geschreven dus dat ga ik nu hier niet overdoen. Over spelen voor jongens en spelen voor meisjes ga ik ook niet schrijven. Het samen spelen van jongens en meisjes en het met elkaar rekening houden is ook belangrijk. Varieer dus ook met spelen met andere leeftijden en met kinderen met lichamelijk of geestelijk beperkingen die minder gezond zijn. Mijn motto is iedereen moet je proberen mee te laten spelen, vooral samen. Iedereen heeft recht op spel.

Betere leerprestaties


Iedereen weet dat spelen je fantasie prikkelt en goed is om je concentratievermogen te verbeteren en daardoor tot betere leerprestaties zal leiden, waardoor je weer blijer bent en dat weer goed is voor je welzijn. Spelen is een middel om gezond te zijn of je gezondheid te verbeteren. Na ademhalen, eten en drinken misschien wel het belangrijkste in ons leven.

Maak er een spelletje van


Ga met de kinderen in de kring staan en laat de kinderen zelf benoemen waarom spelen gezond is. Begin met het kind links van je als deze een goed antwoord geeft mag deze blijven staan, weet het kind geen goed antwoord meer of herhaalt zo ongeveer wat een ander kind heeft vertelt dan draait dat kind een keer rond met zijn lichaam en gaat dat kind op de grond zitten. Het kind dat het langst overblijft heeft gewonnen. Zo maak je 'Spelen is gezond' op een leuke manier bespreekbaar. Veel spelzier!


5.9.17

donderdag 31 augustus 2017

, ,

Best even wennen

Alle scholen zijn weer gestart. Maandag, 4 september, gaat ook regio noord weer beginnen. In de regio waar ik woon en werk, waren we de eerste en gingen we 21 augustus al weer naar school, en dat was best even wennen. Niet alleen wennen voor de kinderen, vaders en moeders en docenten, maar ook voor de overblijfkrachten.

Regels en afspraken


Een nieuw schooljaar voelt voor mij altijd als een nieuw jaar. Ik krijg zin om plannen en goede voornemens te maken. Met de teams waar ik mee samenwerk hebben we dat ook gedaan; in de eerste schoolweek is er veel gepraat over alle regels en afspraken die er zijn. Klopte deze nog wel? waren ze voor iedereen duidelijk en haalbaar. Zijn er nieuwe afspraken die gemaakt moeten worden etc.

Plannen maken


Na de regels en afspraken kwamen we als vanzelf ook op nieuwe ideeën, mogelijkheden en wensen. Van nieuw speelgoed, tot een andere indeling van het buitenspelen, naar thema weken en voorleesdagen. Heel erg leuk om met elkaar te brainstormen en leuke plannen te maken voor dit nieuwe (school)jaar.

Gezonde lunch


Zo vonden veel overblijfkrachten dat de lunch op school best gezonder mag. Ze zien veel koekjes, snoepjes en soms zelfs zakken chips tijdens de lunch. Veel teams vonden ook dat ze daar als overblijf iets van mochten vinden. Samen bedachten we ideeën om aandacht te geven aan een gezonde overblijf:
 • thema weken: week van het water, week van het fruit, week van de groenten etc.
 • leuke filmpjes van bv Willem Wever, Jeugdjournaal, klokkenhuis opzoeken en afspelen in de klas
 • samenwerken met de school en gezamenlijk toewerken naar een gezonde school
 • groenten en fruit meenemen tijdens de overblijf en kinderen dit laten proeven
Ondertussen zijn op een aantal scholen de plannen gepresenteerd, werd er enthousiast gereageerd door de schoolleiding en gaan we dus aan de slag!

Op de agenda


Hoe zijn jullie gestart? Hebben jullie ook met elkaar gesproken over de regels en over mogelijkheden en wensen? Hebben jullie ideeën over een gezonde lunch en hoe je daar als overblijf een rol bij kan spelen? Zet ‘een gezonde lunch’ eens op de agenda bij een overleg en ga met elkaar in gesprek over de rol van de TSO bij een gezonde lunch en deel je ideeën en wensen met de school. Met elkaar maken we het verschil! Succes!


31.8.17

maandag 28 augustus 2017

Dag van de Gezonde Kinderopvang

8 September 2017 wordt het congres 'Dag van de Gezonde Kinderopvang' gehouden onder het motto 'Natuurlijk: gezond, voeding en bewegen!'.

In de kinderopvang gaat het thema gezondheid steeds meer leven. Natuurlijke (groene) kinderopvang, goede voeding en voldoende bewegen dragen bij aan de gezondheid van zowel de kinderen als de pedagogisch medewerkers. Het belooft een bruisende dag te worden met kennissessies, workshops en (groene) activiteiten.

Uiteraard kunnen ook tso-coördinatoren zich op dit congres laten inspireren!

Lees verder bij Dag van de Gezonde Kinderopvang

28.8.17

dinsdag 1 augustus 2017

Laat jongens weer jongens zijn

Saskya Wiegel wees in het Overblijf Magazine al op beter omgaan met jongens in columns zoals 5 tips voor positief contact met jongens in de TSO. Nu start SIRE gelukkig een campagne waarmee ze alle Nederlandse opvoeders aan het denken wil zetten over hun gedrag ten aanzien van jongens. Zodat opvoeders jongens de ruimte geven zich te ontwikkelen op een manier die bij hun past.

1.8.17

zaterdag 29 juli 2017

Gezonde kinderopvang

Op de website gezondekinderopvang.nl website staat praktische informatie voor BSO voor 0- tot 4-jarigen en 4- tot 12-jarigen, om structureel te werken aan een gezonde leefstijl met behulp van voorbeelden, activiteiten en documenten. Ook voor de TSO is er toepasbare informatie te vinden.

Lees verder bij Gezondekinderopvang.nl

29.7.17

maandag 10 juli 2017

,

Wervingsactie nieuwe tso-medewerkers

Voldoende tso-vrijwilligers vinden is soms een lastige opgave. Als je weet wie je zoekt en wat je te bieden hebt (zie deze column) ben je al een stukje op weg. Als je ook een vacature wilt plaatsen, zorg er dan voor dat de aspirant tso-medewerkers enthousiast worden als zij de advertentie lezen. Zorg ervoor dat de TSO en het vrijwilligerswerk opvallen tussen die andere oproepen. Zorg ervoor dat de vacature zich onderscheidt van die andere aanbiedingen voor vrijwilligerswerk.

Acht tips voor een goede advertentie:

1. Straal visie uit


Beschrijf kort waar jullie als tso-organisatie voor staan en wat jullie willen bereiken.

2. Kies het imago


Op welke manier zijn jullie als tso-team herkenbaar binnen de school? Op welke manier onderscheiden jullie je van andere TSO’s?

3. Vacature


Beschrijf op een positieve manier wat het werk inhoudt. Benoem het aantal uur en overblijfmomenten én het adres van de tso-locatie, waarvoor je iemand zoekt. Noteer ook een telefoonnummer en de naam van diegene die telefonisch informatie kan geven. Vergeet niet de datum te noemen waarop het werk start.

4. Wensen en aanbod


Wat hebben jullie te bieden aan de nieuwe collega? Benoem niet alleen de vergoeding, maar vooral datgene wat onbetaalbaar is!

5. Website


Verwijs naar de website van de school (of tso-organisatie). Op de website krijgt de sollicitant ook een goede indruk van de organisatie, ook al staat de vacature niet op de website. Zorg ervoor dat de informatie over de TSO op de website actueel is ;-)

6. Balans tekst en beeld


Een advertentie met een foto wordt beter bekeken dan één zonder afbeelding. Misschien is er een leuke actiefoto beschikbaar?

7. Huisstijl


Gebruik het logo van de TSO/school en gebruik dezelfde huisstijl/kleuren als op de website. De advertentie is het visitekaartje voor de TSO. Zorg dus voor herkenbaarheid en professionaliteit.

8. Waar ga je adverteren?


Bedenk waar je jouw aspirant vrijwilliger vindt. Wie is jouw ideale nieuwe vrijwilliger, waar woont hij/zij? Vergeet niet de supermarkt dichtbij de school. Op de Facebook-pagina/Twitter-pagina van de school/TSO kan het bericht ook worden gedeeld met mensen die de school/TSO nog niet kennen. Ook de Vrijwilligerscentrale en verschillende vacaturesites op internet zijn een optie, zie vrijwilligersvacaturebank.nl.

Succes met de volgende wervingsactie!


10.7.17
,

Komt er een hittegolf?

Het is zomer in Nederland! De vakanties zijn of gaan bijna beginnen, lekker op stap en misschien wel naar het strand. Komt er ook nog een hittegolf? Een hittegolf betekent voor de meeste mensen zon, zee, strand en genieten…Maar de hitte kan ook gevaarlijk zijn, denk aan oververhitting of uitdroging.

Wat gebeurt er in het lichaam?


Door dat de kinderen lekker spelen en zich inspannen gaat het lichaam ook meer warmte produceren. Een deel is nodig om de lichaamstemperatuur goed te houden. Door het bloed naar de huid te laten stromen en door te transpireren raken de kinderen hun warmte kwijt. De hoeveelheid vocht in de lucht bepaalt hoe makkelijk het zweet verdampt. Als het lichaam zijn warmte niet goed kwijt kan, raken de kinderen oververhit. Met het transpireren, verliezen ze ook zout. Als het kind meer warmte produceert dan hij af kan geven, gaat de lichaamstemperatuur stijgen en neemt het transpireren toe. Hierdoor wordt er ook meer vocht en zouten verloren.

Wat ga je zien aan het kind?


Het kind zal rood gaan zien en voelt ook erg warm aan. Soms wordt het misselijk en moet het braken. Het heeft dorst en plast weinig. Soms gaan ze ook sneller ademhalen. Ze kunnen gaan huilen en suf worden. Ook de lichaamstemperatuur kan hoger worden dan 38 graden Celsius.

Wat kunnen we doen?


Wat heel belangrijk is, is natuurlijk voorkomen dat de kinderen te warm worden of de huid verbrandt. Mocht het wel gebeuren dan kunnen we het volgende doen:

 • Doe overbodige kleding uit, maar smeer de kinderen goed in! Je kunt in de schaduw ook verbranden. Soms ook handig om een petje op te doen.
 • Koel het kind, bijvoorbeeld door een ventilator te gebruiken, of het kind te douchen of af te deppen met koud water. Je kunt ook koelen door koude en natte doeken in de lies, oksels en nek te leggen.
 • Laat het kind goed drinken, het liefst een sportdrank vanwege de zouten. Let op, geef de kinderen bij oververhitting mondjesmaat te drinken, bij te grote hoeveelheid kunnen ze gaan braken.
 • Geef ze een heerlijk waterijsje!
 • In een warme zomer is het extra lekker om vers fruit te eten. Maak bijvoorbeeld eens een vruchtensalade. Dat is gezond, vitaminerijk en het kind krijgt er ook nog eens een extra dosis vocht door binnen.
 • Vermijd veel inspanning tijdens het middaguur, laat ze dan een heerlijk slaapje doen in de schaduw
 • Bij zonnebrand kun je de huid koelen en insmeren met een waterige aftersun-gel. Prik de blaren niet door en blijf uit de zon, zodat de huid kan herstellen. Bij veel blaren of ziekteverschijnselen zoals koude rillingen, koorts, misselijk, braken en misschien hoofdpijn, neem dan contact op met de huisarts.
 • Mocht het kind suffer worden, dan geen eten en drinken meer geven
 • Koortsverlagende middelen helpen niet bij oververhitting!
 • Als het kind blijft braken, bij bewustzijnsverlies, hoge temperaturen, of twijfel bel 1-1-2

Download vooral de EHBO app


Download de EHBO app van het Rode Kruis, daar staat precies in wat te doen bij oververhitting, uitdroging en/ of een zonnesteek. En geniet lekker van het mooie weer, en een hele fijne vakantie!


10.7.17

woensdag 5 juli 2017

,

Speelruimte

De ruimte waarin je speelt


De ruimte kan zorgen dat je veel spellen kunt doen of dat de spelmogelijkheden beperkter zijn. Gelukkig is spel overal mogelijk. In mijn jeugd speelden wij veel op straat, nog weinig auto’s en nog veel pleintjes zonder woningen waar je met alle kinderen van de buurt kon spelen. Toen kwamen de ballen nog wel eens in de tuinen van de omwonenden maar ja die kinderen speelden zelf ook vaak mee dus overlast van spelende kinderen was er ook niet echt.

Op het plein werd honkbal gespeeld, stand en de bal is voor ... , voetbal en op straat speelde je badminton of stoepranden, ja die had je toen nog. Nu hebben wij vele speelveldjes waar je kunt voetballen met grote hekken eromheen. Dat is ook wel nodig anders kun je vaak niet meer veilig spelen in een woonwijk want ballen mogen niet meer op straat rollen.

Binnenspelen of buitenspelen


Buitenspelen heeft mijn voorkeur. Vaak is er dan meer ruimte voor de kinderen om te spelen. Ook zijn er veelal meer mogelijkheden om in verschillende groepjes, verschillende spelen te spelen geschikt voor hun groepje of wat zij juist graag zelf spelen. Als TSO-medewerker heb je vooral een toezichthoudende functie natuurlijk vinden kinderen het leuk als je ook zo af en toe eens meedoet. Buiten moet je wel meer op de veiligheid letten met name moet je als TSO-medewerker attent zijn op voorwerpen of de spelmaterialen voor gevaar kunnen zorgen.

Dus denk als TSO-medewerker altijd vooraf van wat kan er gebeuren, als je gaat nadenken achteraf en er gebeurt iets dan ben je te laat met alle gevolgen van dien zoals huilende kinderen en wellicht EHBO-situaties die zich voordoen maar voorkomen hadden worden. Spelend kunnen lichaamsdelen van kinderen bij andere kinderen voor onveilige situaties zorgen dus let daar op en kijk hoe je dat kunt beperken, voorkomen kan nooit helemaal.

Natuurlijk kan ook bij het spelen binnen van alles gebeuren en ook daar moet je op de veiligheid letten. De speelruimte is vaak kleiner en kinderen spelen dus dichter op elkaar en hebben vaak minder bewegingsvrijheid. Let ook op de keuze van je spel of het binnen of buiten gespeeld dient te worden of kan het binnen en buiten?

Welke ruimte geef je een kind om te spelen?


Het gaat bij deze vraag niet om de ruimte waarin het speelt maar welke ruimte geef jij als TSO-medewerker het kind, zeg maar de kans om te spelen. Welke speelruimte geef jij de kinderen?

 • Met welke materialen en hoeveel materialen geef jij het kind kans om te spelen?
 • Welke technieken mogen kinderen bij bepaalde spelen gebruiken? Klimmen, rollen, springen, onderhands werpen etc..
 • Hoeveel tijd is echte speeltijd? Geef als TSO-medewerker een korte uitleg van de belangrijkste spelregels en ga lekker spelen en zeg dat je tijdens het spel de uitzonderingen vertelt als die zich voordoen.
 • Geef je de kinderen als TSO-medewerker voldoende ruimte voor eigen spel en spelideeën?
 • Goed voor hun eigen ontwikkeling (motorisch en sociaal).
 • Geef je veel variatie in je spelaanbod of doe je alleen maar voetbal? Vinden ze voetbal leuk doe dan een keer blokjesvoetbal en dan omkeervoetbal waarbij je alleen kunt scoren vanuit de achterkan van een goal) of tweelingvoetbal, waarbij je met tweetallen elkaars hand moet blijven vasthouden of laat ze voetballen een kegel omschieten en vergroot steeds de afstand.

Het belangrijkste van dit verhaal is dat je kinderen veel en een redelijk veilige speelruimte moet geven. Hoe beter de speelruimte en de ruimte die je het kind geeft om te spelen hoe fijner het voor iedereen is.


5.7.17